DOGfIt

Zásady ochrany osobných údajov

NKL s.r.o.

Sídlo: Gabčíkova 427/2, BRATISLAVA 841 05 IČO: 51299259 DIČ: 2120666647 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v odd. Sro vložka č. 125421/B

Úvod

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) upravujú spôsob, akým NKL s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje používateľov webovej stránky https://dogfit.sk (ďalej len „Webová stránka“).

Zodpovedná osoba

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu:

Mgr. Nina KOLENIČOVÁ

info@dogfit.sk

+421 902 405 172

Zbierané osobné údaje

Prevádzkovateľ zhromažďuje nasledovné osobné údaje:

 • Informácie z formulárov: Meno, priezvisko, e-mailová adresa.
 • Súbory cookies: Informácie uložené v prehliadači používateľa, vrátane mena, e-mailovej adresy, webovej stránky, prihlasovacích údajov a nastavení zobrazenia.
 • Vložený obsah: Informácie z vloženého obsahu z iných webových stránok (napr. videá, obrázky, články), ako sú súbory cookies.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Poskytovanie a zlepšovanie Webovej stránky: Vrátane spracovania komentárov, zobrazovania profilových fotografií a ukladania nastavení zobrazenia.
 • Zabezpečenie Webovej stránky: Vrátane ochrany pred spamom a zneužitím.
 • Komunikácia s používateľmi: Na odosielanie informačných e-mailov a odpovedanie na otázky.
 • Dodržiavanie zákonných povinností: Na plnenie zákonných a regulačných požiadaviek.

Zdieľanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezdieľa osobné údaje s tretími stranami s výnimkou:

 • Poskytovateľov služieb, ktorí pomáhajú Prevádzkovateľovi prevádzkovať Webovú stránku (napr. hostingové spoločnosti)
 • Orgánov verejnej moci v súlade so zákonom.

Uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, maximálne však:

 • Súbory cookies: Podľa nastavení prehliadača používateľa (zvyčajne 1 rok)

Práva dotknutých osôb

Máte nasledujúce práva týkajúce sa svojich osobných údajov:

 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov, ak napríklad napadnete ich správnosť alebo už nie sú potrebné na pôvodný účel.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo na prenos svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k inému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na účely priameho marketingu.


Postup uplatnenia práv

Pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby uvedených vyššie. Vašej žiadosti bude venovaná náležitá pozornosť a odpovieme vám v zákonnej lehote.

Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ implementuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, poškodením alebo zničením.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov z dôvodu súladu s právnymi predpismi, technologickým vývojom alebo zmenami v našich prevádzkových postupoch. Nové Zásady ochrany osobných údajov budú zverejnené na Webovej stránke.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prečítali, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek aktualizáciách.

Dátum poslednej aktualizácie:16.05.2024